X
blue
 • באר שבע- בית כנסת 'מרום אל'

 • בית אל- בית הכנסת המרכזי

 • בני ברק- בבית משפחת חדד

 • בני ברק- בבית משפחת לב

 • בני ברק- בית כנסת הגבעה

 • בני ברק- בבית משפחת ויינשטיין

 • גבעת שמואל-בית המדרש הגרעי התורני

 • גבעת שמואל-בית המדרש הגרעי התורני

 • גבעת שמואל-בית המדרש הגרעי התורני

 • ישיבת קרני שומרון - בשטח

 • קרני שומרון- ישיבת ההסדר

 • קרני שומרון- אלוני שילה

 • קרני שומרון- ישיבת הליכות עולם

 • קרני שומרון - כנס תשע"א

 • Lakewood NJ - Netzer

 • Los Angeles CA - Rosenblat

 • נתניה- בבית כנסת ישראל הצעיר

 • פתח תקוה-בבית הכנסת בכפר אברהם

 • פסגות - גריצייג

 • רעננה- בבית הכנסת פא"י

 • רמת השרון - בבית משפחת סרוגו

 • טלמון- בבית משפחת ברטוב

 • ירושלים- בבית משפחת סימון

עולמות

תכנית לימוד בעיון.

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור, במגוון סוגיות הלכתיות ובירורי מנהגים.

התכנית מתאימה לכל סוגי ורמות הלימוד.

מעניקה אמצעים נוחים בידי הלומדים, להתענג בהנאה צרופה מטעמו המתוק של הלימוד בעיון.

נותנת כלים למסירת שיעור עיוני, גם למי שאין עיתותיו בידו להכין שיעור בכוחות עצמו.

עקבי דרך

שיעורי אגדה

 

 • בעקבות דברי חז"ל

    ...

רץ כצבי - חלק א

בירורי הלכה ופרקי מחשבה

 • ל"ו סימנים בענייני אורח חיים ומועדים
 • י"ב...

חדשות אחרונות

מתכוננים לקבלת התורה

בהכנת שיעורים מענייני דיומא

באמצעות חיפוש לפי נושאים / תורה

או מועדים / שבועות

בברכה

מערכת האתר

 

ברכת הצלחה

למאות לומדי שיעורי עולמות במסגרת תכנית עיתים לתורה

שהתחילו בחודש שבט את הלימוד בחוברת המיוחדת מקראי קודש - חלק א

בשיעורי עולמות על סדר הלכות שבת

לפרטים להקמת שיעורים חדשים ולוהצטרפות לשיעורים הקיימים

צור קשר: http://www.itimlatora.co.il/?so=g_search

השיעור החדש

בענין נישואין אזרחיים

עלה לאתר 

לימוד מענג ומועיל

מערכת האתר

 

עגלת קניות

Your Cart12
 • x 8 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 480.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס